ဂိြင္ကုႝေဗ္ွ

ကဝးဒြက္ ဂြိင္ကုႝေဗ္ွ

ဒေယ္ွ အာဇာနဲ

Share
Posted in အာဇာနဲ(Rjanol) | Leave a comment

ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္

ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္
ဒေယွ္- ဂံင္ဆာန္ ဟံင္ဆာန္ အကးေပင္

 

 

 

 

Share
Posted in ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္ | Tagged , , , , , , | 2 Comments

ျဗဵဓဝိင္သာ

ျဗဵဓဝိင္သာ

ဒေယွ္- ဂါရဝ

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္

မာံဝါရတ္ ( ကြာန္ ဝါကုန္ )

 

Share
Posted in ဂါရဝ | Tagged , , , | Leave a comment

ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္

စိုတ္တၜဆာန္ စ႘ဇန္တုဲ 

လေဝင္ဇာတ္

ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္ 

Share
Posted in ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္ | Tagged | Leave a comment

သံေယာဇိုန္

ကဝးဒြက္ သံေယာဇိုန္

ဒေယ္ွ လ႘ြညာဏ္ထဝ္

 

Share
Posted in လ႘ြညာဏ္ထဝ္ | Tagged | Leave a comment