ဆာန္ညးဂွ္ေရာ

ဆာန္ညးဂွ္ေရာ

ဒေယ္ွ- သဟာဲ

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္

မာံဝါရတ္ ( ကြာန္ဝါကုန္ )

Share
Posted in သဟာဲ ( Sa Hai ) | Tagged , , | Leave a comment

ဂိြင္ကုႝေဗ္ွ

ကဝးဒြက္ ဂြိင္ကုႝေဗ္ွ

ဒေယ္ွ အာဇာနဲ

Share
Posted in အာဇာနဲ(Rjanol) | Leave a comment

ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္

ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္
ဒေယွ္- ဂံင္ဆာန္ ဟံင္ဆာန္ အကးေပင္

 

 

 

 

Share
Posted in ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္ | Tagged , , , , , , | 2 Comments

ျဗဵဓဝိင္သာ

ျဗဵဓဝိင္သာ

ဒေယွ္- ဂါရဝ

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္

မာံဝါရတ္ ( ကြာန္ ဝါကုန္ )

 

Share
Posted in ဂါရဝ | Tagged , , , | Leave a comment

ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္

စိုတ္တၜဆာန္ စ႘ဇန္တုဲ 

လေဝင္ဇာတ္

ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္ 

Share
Posted in ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္ | Tagged | Leave a comment