ေခတ္စိုတ္ဓါတ္

ကဝးဒြက္ ေခတ္စိုတ္ဓါတ္

ဒေယ္ွ – သပၸ႟ – ရဲမာန္ – သူရိန္

Share
Posted in သပၸဲါ(Sapaie), သပၸ႟ - ရဲမာန္ - သူရိန္ | Tagged , | Leave a comment

တိုင္ပဵၠနာဲ

ကဝးဒြက္ တိုင္ပဵၠနာဲ

ဒေယ္ွ – ဆႏၵ

 

၀၁/ မုမန္ေရာ
၀၂/ ANGEL
၀၃/ ကုႝသြဟ္ဆာန္ညိ
၀၄/ ဒှာဲဏံယဝ္ဒွ္ေဗွ္
၀၅/ နက္ဗၜဳိက္
၀၆/ မုလၸဂြိင္
၀၇/ ပ႟ကုႝေဏာင္
၀၈/ နတိၴ
၀၉/ အခိင္ေဗွ္အီမြဲခဏ
၁၀/ O.M.G
၁၁/ လဵကုႝကေဝင္အဲ
၁၂/ တိုင္ပၠဵနာဲ

Share
Posted in ဆႏၵ (Chon Da) | Tagged , , | Leave a comment

123


ကဝးဒြက္ 123

ဒေယ္ွ – မ႘ဒ႘ယာမဥ္ – နာနာ


 

01 123
02 ဟြံမိက္ေသၛာဲ
03 ဗီုခ်ိင္လဝ္
04 ဗဒုဟ္နင္အဲ
05 ကႅင္ကုႝမြဲဝါ
06 ဗ္ွသှာအ႐ိုဟ္တၛဲ
07 ကုႝအဲဂြံဟာ
08 စုိပ္ကုႝပေရင္ဆာန္
09 လှီေသ္ွၐက္

Share
Posted in မ႘ဒ႘ယာမဥ္ - နာနာ | Tagged | Leave a comment

ဒ႘ဂရ႘


ကဝးဒြက္ ဒ႘ဂရ႘

ဒေယ္ွ – ၾကက္

Share
Posted in ၾကက္ | Tagged | Leave a comment

ခ်ိဳတ္ႏြံကုႝဝင္

ခ်ိဳတ္ႏြံကုႝဝင္

ဒေယ္ွ – ဇှဴ – မိဝါဒ႘

01 မင္မြဲအာညိေယန္သှာင္မန္
02 ေဝဒနာဒဒိုက္ဆာန္
03 ပရင္တဲျဂိဳဟ္အဲ တၛဲမၛႝဳထပ္တဲ
04 မင္စဿ႘မံင္ကေဝင္ဆာန္
05 ညာတ္ဒုဟ္သာ္လုႝေရာ
06 ရဲဆာန္ ကေဝင္ဆာန္
07 တၛဲေဗ္ွျမဟ္အီ ေကာန္ဒ္ွလှီ
08 ဒြက္ျပင္ဗၥိဳပ္သြက္မိမၐါ
09 ဆာန္ဂိၜဳင္ ဒဒိုက္ဂိၜဳင္
10 သံေယာဇိုန္ေဒံဆာန္
11 ဂြံအခိင္မွကေလင္ညိ
12 ကေဝင္ဆာန္ကၜာတဲ ထပ္တဲကုႝရဲ
13 ခ်ိဳတ္ႏြံကုႝဝင္
14 ေသၛာဲအာရ
15 ဂၜံင္တရဵဆာန္ပု႙
16 စဿ႘မံင္ေကာမြဲ
17 သံေယာဇိုန္ဒ႟ယာရ႘
18 ဂကူဂြံမံက္ဂၲဝ္ လိက္ပတ္ယုႝလဝ္
19 လၸအ္ညာတ္မိျဇဟာန္

Share
Posted in ဇှဴ + မိဝါဒ႘ | Tagged | Leave a comment