ဂ႘တသူရိယဟံသာ

ဂ႘တသူရိယဟံသာ
ဒေယ္ွ ဂေကာံ

Share
Posted in Group, ဂေကာံ(GaKoon), ဂ႘တသူရိယဟံသာ | Tagged | Leave a comment

ဗံၲကၜင္တဿး

ကဝးဒြက္ ဗၲံကၜင္တဿး

ဒေယ္ွ သိၨဳင္ဟံင္ေထက္

Share
Posted in သိၨဳင္ဟံင္ေထက္ | Tagged | Leave a comment

လ်းဟံသာ ( အလန္ နဝမ )

လ်းဟံသာ ( အလန္ နဝမ ) ပ၀္ဂၜာဲဌာန႘
ဒေယွ္-လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar)(အလန္ နဝမ)

တင္ဂုဏ္သုီညးဖအိုတ္ရ ဒြက္ဂေကာံလ်းဟံသာ ဆၐိုတ္ႏြံဂွ္ ပတိုန္တုဲအိုတ္ယ်

တၚ်ဂုဏ်သီုညးဖအိုတ်ရ ဒွက်ဂကောံလျးဟံသာ ဆၜိုတ်နွံဂှ် ပတိုန်တုဲအိုတ်ယျ

 

Share
Posted in လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar) | Tagged , , | Leave a comment

လ်းဟံသာ ( အလန္ အ႒မ )

လ်းဟံသာ ( အလန္ အ႒မ )

အတးမန္

ဒေယ္ွ ဂေကာံ

Share
Posted in Group, လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar) | Tagged | Leave a comment

လ်းဟံသာ ( အလန္ သတၲမ )

လ်းဟံသာ ( အလန္ သတၲမ ) ဂၜမ္ၾသိဳဟ္ယာဲ မိက္ဂြံဗၵဲါ
ဒေယွ္-လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar)

Share
Posted in လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar) | Tagged , | Leave a comment