အာဲမန်+မိဂေါဝ်ဆာဲ (ဘဝနာဲ)

ဒယှ်ေ- အာဲမန်+မိဂေါဝ်ဆာဲ

ကဝး- ဘဝနာဲ

 

Share
Posted in အာဲမန် | Tagged , | Leave a comment

နဲဂြံ Downlaod ဒြက္နူ ႐ိုဟ္ကှက္

Share
Posted in Uncategorized | Leave a comment

လ်းဟံသာ ( အလန္ ပထမ )

လ်းဟံသာ ( အလန္ ပထမ )

ဒေယွ္ – ဂေကာံ

 

ဂလာန္တင္ဂုဏ္

ကဝးဒြက္ဏံ
နာဲဇြာမန္ ( Australia ) ပလံင္ဗၥဳိပ္နင္ကုႝမဒွ္ရ

Share
Posted in လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar) | Tagged , , , | Leave a comment

ဆာန္တုပ္ပံင္တုပ္

ဆာန္တုပ္ပံင္တုပ္
ဒေယွ္- ( Rကာၾသန္ + မဥၨဴ )

Share
Posted in မဥၨဴ (Mon Ju), အာကာၾသန္(Akarsoong) | Tagged , , | Leave a comment

အိမ္မက္မ်ားစြာအတုိင္း (Eain Mat Myar Swar Tine)

အိမ္မက္မ်ားစြာအတုိင္း
ေတးဆို-ေဒတာ

Share
Posted in ေဒတာ(DaTa) | Tagged | Leave a comment