ဓရ္မန္(MP4)

တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ဘဝမိႝဟ္႓ိုန္ကဆံင္သဝ္ ဓရ္ညိဟြံသဝ္)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ဝတ္ေပင္ဘဝဆာဲ ဝတ္လီုေစွ္အပဲါ)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ( ေသွ္မြဲဇကုဏီ ပိုယ္ဒးတီ )
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ရာဒနာမိက္ကႜာ လၸကိုဝ္မွာ)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(သမာေဍာင္ပေကာ)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ဒမာႏူဝစီ ဟီပဍဲသံသာ)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(သမာန္အာဠာဝကသြဟ္က်ာ္ေဂါတမ)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ကမၼဌာန္မြဲလန္ဘာစွ္လၲဳန္)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(အာနန္ဂြံတဆိပ္က်ာ္ ဧတဒဂ္မသုန္သာ္)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ကမၼဌာန္မြဲလန္ဘာစွ္လၲဳန္)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ဒမာႏူဝစီ ဟီပဍဲသံသာ)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ဒုဟ္ဂလိုင္ေကြံရ ဓရ္ကာမ)
တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ဗုင္မြဲကဍး ဂႜိဳင္ဒုကၡ )
ဓရ္မန္
က်ာ္ေဇႝာ္အၥာဘဒၵႏၱသီရိဓမၼ
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *