ဓရ္မန္(MP3)

ဓရ္မန္(MP3)

၁.တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ဘ၀မိက္ဂြံသႜိဳန္မၢး)
၂.တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(ဘ၀ဂြံသ၀္ညးဂွ္ေဖၝ၀္ေရာ)
၃.တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(လၸကုဪက်ႏူဘ၀မႝိက္)
၄.တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(စိုတ္ေငၝာက္စႝာဲေဖ်အ္ကုဪအပဲါ)
၃.တႜဂုဏ္အၥာဘဒၵႏၲသီလစာရ(စြံစိုတ္တုပ္ေဏဖုဪေလ၀္တုပ္မံင္)
Share

11 Responses to ဓရ္မန္(MP3)

  1. Nai Mraoh says:

    ႏြံမသုန္ files ဓဝ္ရဟာ ေကါတံ

  2. ဓရ္မန္ဂုဏ္အစာသုဓမ ဍဳင္ကမာဝက္ဂဟ္ စုတ္ကဵုညိ

  3. ကဝးမန္MP4ဂဟ္စုတ္ကဵု
    ညိ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.