ဓရ်မန် (MP3)

ဓရ်မန်နူ Facebook Pages: ရာမညရဋ္ဌ ဓမ္မဒေသနာ (MP3)

ဍောၚ်ဓရ် - မံက်ဂတဝ်ဟာ?ဗၠိုက်တၞီဟာ?
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 27/10/2018, ၂၅၆၂ သၞာံ၊ ၁၃၈၀ သၞာံ၊ ဂိတုဝှ် (၃) စွေက်
ဌာန - ဘာကြုၚ်ထပှ်၊ ဍုၚ်က္ၜၚ်ကံက် ၊ ဍုၚ်သေံ

ဍောၚ်ဓရ် - ဒးတီညးအဲ မၞိဟ်အာဇာနဲ
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 08/10/2018, ၂၅၆၂ သၞာံ၊ ၁၃၈၀ သၞာံ၊ ဂိတုဘတ် (၁၄) စွေက်
ဌာန - ဘာသာယာ၊ကွာန်မုဟ်ဒုန်၊တ္ကအ်ခၟိုၚ်-ၜါသွာၚ်

ဍောၚ်ဓရ် - ဇြိုၚ်ဂွံပ္ဍဲဘဝ ဓရ်ဒုလ္လဘ
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 26/02/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၉) မံက်
ဌာန - ကွာန်ကအ်သက်
ဍောၚ်ဓရ် - ဂံၚ်တှေ် အံင်ရောင်
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 15/01/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၁၁) စွေက်
ဌာန - ကွာန်ခလံက်ခပြု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်။

ဍောၚ်ဓရ် - ဂွံဗၠးဒဒိုက်မာန် ပိုဲဒးဂ္စာန်
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 14/01/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၁၀) စွေက်
ဌာန - ကွာန်ကအ်ဟလိၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်

ဍောၚ်ဓရ် - ပရူပရာဒါန် ဂွံတီပ္ဍဲဉာဏ် (၂)
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 13/01/2015 ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၉) စွေက်
ဌာန - အရာပ်လှာဒကှ်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

ဍောၚ်ဓရ် - ပရူပရာဒါန် ဂွံတီပ္ဍဲဉာဏ် (၁)
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 12/01/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၈) စွေက်
ဌာန - အရာပ်လှာဒကှ်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

ဍောၚ်ဓရ် - ဟွံတီမွဲဗွဝ် တီညိဓဝ်
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ) 
စၟတ်တ္ၚဲ - 08/01/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၄) စွေက်
ဌာန - ကွာန်ပ္ၚ၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

ဍောၚ်ဓရ် - ပုထုဇဉ်ဇေတ် ဟွံဗၠေတ်နွံမံၚ်ဏီဟာ
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 06/01/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၂) စွေက်
ဌာန - အရာပ်ဗိုလ်တေဇ၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်

ဍောၚ်ဓရ် - ညံၚ်ဂွံယအ် ပိုဲဒးယှအ်
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ) 
စၟတ်တ္ၚဲ - 02/01/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုပုဟ် (၁၃) မံက်
ဌာန - အရာပ်ကွက်စက်စုၚ်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု

ဍောၚ်ဓရ် - ကဵုဂွံက္လေၚ်စဴအးအး တရဴတၟးတၟးညိ
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ) 
စၟတ်တ္ၚဲ - 09/11/2013, ၂၅၅၇ သၞာံ၊ ၁၃၇၅ သၞာံ၊ ဂိတုက္ထိုန် (၇) မံက်
ဌာန - ၜၚ်ဗၠာဲဗၠံၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြူရာတ်ဌာနဳ၊ ဍုၚ်သေံ

ဍောၚ်ဓရ် - ဟွံတီဂၠိုၚ်လောန် တီဂှ်အောန်
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 22/02/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၅) မံက်
ဌာန - ကွာန်ကျာ်ပသုန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်


ဍောၚ်ဓရ် - ဖေက်ဂွလေပ်မှ ဆာဲပ္ဍဲလောက
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 20-Feb-2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၃) မံက်
ဌာန - အရာပ်ဖိုၚ်စိၚ်၊ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု

ဍောၚ်ဓရ် - ဘဝဂွံကျေဝ် ပယျေဝ်ကဵုဘာဝနာ
အ္စာဓရ် - တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဓမ္မာစရိယ)
စၟတ်တ္ၚဲ - 23/02/2015, ၂၅၅၈ သၞာံ၊ ၁၃၇၆ သၞာံ၊ ဂိတုဖဝ်ရဂိုန် (၆) မံက်
ဌာန - ကွာန်ကအ်မိတ်

Share

11 Responses to ဓရ်မန် (MP3)

  1. Nai Mraoh says:

    ႏြံမသုန္ files ဓဝ္ရဟာ ေကါတံ

  2. ဓရ္မန္ဂုဏ္အစာသုဓမ ဍဳင္ကမာဝက္ဂဟ္ စုတ္ကဵုညိ

  3. ကဝးမန္MP4ဂဟ္စုတ္ကဵု
    ညိ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.