လီႝသိၞင္မႏူဟ၀္(Lanonsamoimanuhol)

လီႝသိၞင္မႏူဟ၀္(Lanonsamoimanuhol)
ဒေယွ္-ပိုန္နန္&အာဇာမန္(Ponnon&Rjamon)

၁.ဃရက္ေကြံေကြံ
၂.အေရ၀္ကေ၀င္မြဲေပါင္
၃.ဟြံပေတွ္ပုဟ္
၄. ရိုဟ္ကႝက္ဆာန္ေကာ
၅.ဍဳင္
၆.ေကာန္ဣနာဲဂွ္ဣနာဲေ၀တ္
၇.ဟြံဆာန္ဍဴေကာဟာ
၈.ေစပ္ဒးတုဲ
၉.ေကာပဵကုဪရဆာန္
၁၀.စြံကေ၀င္ဇ်ာန္န္
၁၁.လီႝသိၞင္မႏူဟ၀္
၁၂.ျဇဟာန္ဆာန္ကႜာတ္
၁၃.ဍာ္ဓတ္ေကာန္ေကႜာန္ဗစမိမ႓ါ
၁၄.သစၥလၸေယာင္ညိမိစမၸါ
Share
This entry was posted in ပိုန္နန္(PonNon), ပိုန္နန္&အာဇာမန္(Ponnon&Rjamon), အာဇာမန္(Rjamon). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *