ဒြက္သြက္မိေက်၀္ေလာန္(ThawtSawatmijaelon)

ဒြက္သြက္မိေက်၀္ေလာန္(ThawtSawatmijaelon)
ဒေယွ္-ထ၀္နာင္(HtawNaing)

၁.မန္ေယ်
၂.ဂြိင္ေဖက္ေဗွ္ေသွ္
၃.မာယာလၝီလႝီဆာန္မြဲကုိဋ္
၄.သၻင္မၝဳဪမၢးက်ိဳင္ကယ်ိဳင္မန္ညိ
၅.WAVE
၆.သႜးမံင္အေခါင္ရ
၇.ဒြက္သြက္မိေက်၀္ေလာန္
၈.တၝဲလုဪအာတ္ဆာန္ေရာ(မႜဳဪၾသန္)
၉.ေသၝာဲအာယ်ဟာ
၁၀.ဗ႟ဴ
၁၁.လၸဒွ္လႝီရ
၁၂.ေဒြတ္ေဗွ္
၁၃.ဗီုဗီုဏံ(မႜဳဪၾသန္)
Share
This entry was posted in ထ၀္နာင္(HtawNaing). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.