ဆာန္သြ၀္ဍန္(Chanpohtone)

ဆာန္သြ၀္ဍန္(Chanpohtone)
ဒေယွ္-၀ိဇၨာ&ရူပါ(Waitzar&RuparChan)

၁.ဒုတ္ႏြံကႛိဳပ္ဟရိုက္္
၂.ပႛဲၿဂိဳဟ္အဲေဗွ္ႏြံ
၃.ဆာန္သြ၀္ဍန္
၄.သုညဆာန္
၅.ဆာန္အဲ
၆.အေရ၀္မႝိဟ္ၾတံဳဂွ္ဟီု
၇.အဲဟာေဍံဟာ
၈.ညး႓ါမြဲဘ၀
၉.ဆလအ္ဟြံပေတွ္
၁၀.ၿဂိဳဟ္ဓမၼတာဟြံေသင္
၁၁.ဂံင္ဆာန္ေတွ္ဗက္ကႜဳင္
၁၂.ဆာန္ေထာံျပဟ္ဟ္
Share
This entry was posted in ၀ိဇၨာ(Waitjar), ၀ိဇၨာ&ရူပါ(Waitzar&RuparChan), ရူပါ(RuPar). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *