ထုဲ(Htae)

ထုဲ(Htae)
ဒေယွ္-လၢဴမာဥ္(lagumarn)

၁.ထုဲ
၂.မြဲ႓ါတၝဲဏံ
၃.မြဲခုင္
၄.ျပယာဲ
၅.ဂ်ိ
၆.မိတ္ဂြံလဲထ႟း
၇. မြဲစြံ
၈.သမဂၢှ
၉.ဗက္အာေဏာင္
၁၀.လ်းဂိတုၾသန္
၁၁.သၪၥရီ
၁၂.ေကာန္၀ုတ္သြ၀္
၁၃.ဓဇန္
Share
This entry was posted in လၢဴမာဥ္(lagumarn). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *