ဗြိဳပ္မိဟံသာ(PaJopMiHongsa)

ဗြိဳပ္မိဟံသာ(PaJopMiHongsa)
ဒေယွ္-ဂေကာံ(GaKoon)

၁.မန္ကႝင္စုင္
၂.ဖန္ကုဪအဲဒႝာဲ
၃.ေခတ္ Model
၄.ဟိုတ္ဆာန္ဒးေဗွ္
၅.ဆာန္ေဗွ္မြဲရ
၆.ကႜတ္ဆာဲ
၇.ဗြိဳပ္မိဟံသာ
၈.အဲကြှေဗွ္
၉.လၸညွာကုဪအဲ
၁၀.ကႜကိတ္ဂႜၜ
၁၁.ကေလင္စၜကႜဳင္ညိ
၁၂. ဲပိုကြးဘာမန္
Share
This entry was posted in ဂေကာံ(GaKoon). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *