ေအက္စ္ေအေအက္စ္ဘီ(SASB)

ေအက္စ္ေအေအက္စ္ဘီ(SASB)
ဒေယွ္-ဂေကာံ(GaKoon)

၁.ေအက္စ္ေအေအက္စ္ဘီ
၂.ဟိုတ္ပၞိက္ေဗွ္ဟြံဍိဳက္ေပင္
၃.ဆာန္မံင္ဏီ
၄.ဗုီေျပၿပံင္ဂွ္ဖန္
၅.ဆာန္မြဲေတွ္စိုတ္မဲြ
၆.ကသပ္သြက္ဘ၀
၇.ကႜဳိဟ္ေကတ္ညိဆာန္
၈.ကတင္ၿဂိဳဟ္ကွ္
၉.လပၚအဲလၸရံင္
၁၀.ဒုင္က်ေဗွ္ရ
၁၁.ဒေယွ္ဒြက္ညှညှ
Share
This entry was posted in ဂေကာံ(GaKoon). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *