လ်းဟံသာ ( အလန္ ပထမ )

လ်းဟံသာ ( အလန္ ပထမ )

ဒေယွ္ – ဂေကာံ

 

ဂလာန္တင္ဂုဏ္

ကဝးဒြက္ဏံ
နာဲဇြာမန္ ( Australia ) ပလံင္ဗၥဳိပ္နင္ကုႝမဒွ္ရ

Share
This entry was posted in လ်းဟံသာ(Lyeh Hong Sar) and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.