ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္

ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္
ဒေယွ္- ဂံင္ဆာန္ ဟံင္ဆာန္ အကးေပင္

 

 

 

 

Share
This entry was posted in ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to ရမ်ာင္ေအာန္စိုတ္ ကဗ်မြဲပိုဒ္

  1. Hi mon says:

    ဒြက္ဗြဲမဂၜိဳင္download links ေကၜံမံင္ ဗိုင္ရံင္ကႝုမဲြ၀ါညိနာဲ တင္ဂုဏ္ရ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *