ရမ်ာင္သုညလ႐ိုအ္

ရမ်ာင္သုညလ႐ိုအ္

ဒေယွ္ – သုည

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္

မတ္မှိက္ ( ဂေကာံ ကြာန္တံင္ပိုအ္ ဍဳင္ေသံ )

 

This entry was posted in သုည and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to ရမ်ာင္သုညလ႐ိုအ္

  1. ယြံကေလာပိုယ္သြက္ဂြံဗၱန္လဝ္ဒြက္mp3ဏံ
    ပိုယ္တင္ဂုဏ္ဗြဲမလာန္ရ…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.