လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္

လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္

( ၁ ) လေဝင္ဇာတ္  –  ဂၜံင္ေကၜံလတူဍာန္

( ၂  ) လေဝင္ဇာတ္ –  မှိဟ္ႏြံကုႝအဓိပၸါဲဟုီဂွ္

( ၃ ) လေဝင္ဇာတ္ –  ဒဒိုက္ဆာန္

( ၄ ) လေဝင္ဇာတ္ – ဝင္ပေရံလၸဒုင္ခ်ိဳတ္

( ၅ ) လေဝင္ဇာတ္ – အပါအဲ.  

( ၆ ) လေဝင္ဇာတ္ – ဓဝ္ဆာန္လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္

 

ဟိုတ္နူကုႝ File size ေဇှာ္အာတုဲပတိုန္လတူ Websit ပိုယ္ဏံဟြံဂြံရ ဟိုတ္ဂွ္ရ Link နူကုႝ Google Drive ေတံမြဲကဆံင္ ပၚပရအ္ဏာကုႝသဟာဲတအ္ရ

လေဝင္ဇာတ္ဂမၜဳိင္ဝြံ သဟာဲ မာံမန္ရတ္ ( ကြာန္ဝါကုန္ ) ပလံင္ဗစိုပ္နင္ကုႝမဒွ္ရ

 

This entry was posted in ဂၜံင္ေကၜံလတူဍာန္, ဒဒိုက္ဆာန္, ဓဝ္ဆာန္ လၸၿပဳိင္ပၠာန္ကုႝၾသန္, မှိဟ္ႏြံကုႝအဓိပၸါဲဟုီဂွ္, လေဝင္ဇာတ္မန္ဂမၜဳိင္ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.