တိုင္ပဵၠနာဲ

ကဝးဒြက္ တိုင္ပဵၠနာဲ

ဒေယ္ွ – ဆႏၵ

 

၀၁/ မုမန္ေရာ
၀၂/ ANGEL
၀၃/ ကုႝသြဟ္ဆာန္ညိ
၀၄/ ဒှာဲဏံယဝ္ဒွ္ေဗွ္
၀၅/ နက္ဗၜဳိက္
၀၆/ မုလၸဂြိင္
၀၇/ ပ႟ကုႝေဏာင္
၀၈/ နတိၴ
၀၉/ အခိင္ေဗွ္အီမြဲခဏ
၁၀/ O.M.G
၁၁/ လဵကုႝကေဝင္အဲ
၁၂/ တိုင္ပၠဵနာဲ

Share
This entry was posted in ဆႏၵ (Chon Da) and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *