ခ်ိဳတ္ႏြံကုႝဝင္

ခ်ိဳတ္ႏြံကုႝဝင္

ဒေယ္ွ – ဇှဴ – မိဝါဒ႘

01 မင္မြဲအာညိေယန္သှာင္မန္
02 ေဝဒနာဒဒိုက္ဆာန္
03 ပရင္တဲျဂိဳဟ္အဲ တၛဲမၛႝဳထပ္တဲ
04 မင္စဿ႘မံင္ကေဝင္ဆာန္
05 ညာတ္ဒုဟ္သာ္လုႝေရာ
06 ရဲဆာန္ ကေဝင္ဆာန္
07 တၛဲေဗ္ွျမဟ္အီ ေကာန္ဒ္ွလှီ
08 ဒြက္ျပင္ဗၥိဳပ္သြက္မိမၐါ
09 ဆာန္ဂိၜဳင္ ဒဒိုက္ဂိၜဳင္
10 သံေယာဇိုန္ေဒံဆာန္
11 ဂြံအခိင္မွကေလင္ညိ
12 ကေဝင္ဆာန္ကၜာတဲ ထပ္တဲကုႝရဲ
13 ခ်ိဳတ္ႏြံကုႝဝင္
14 ေသၛာဲအာရ
15 ဂၜံင္တရဵဆာန္ပု႙
16 စဿ႘မံင္ေကာမြဲ
17 သံေယာဇိုန္ဒ႟ယာရ႘
18 ဂကူဂြံမံက္ဂၲဝ္ လိက္ပတ္ယုႝလဝ္
19 လၸအ္ညာတ္မိျဇဟာန္

Share
This entry was posted in ဇှဴ + မိဝါဒ႘ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *