လှီဗွ္သှာ မာံကဝ္တာ

လှီဗွ္သှာ မာံကဝ္တာ ( သရာဲဂ႘တ )

ဒေယွ္ – ဂေကာံ

ပလံင္ဗစိုပ္ဒြက္ မာံညီသာ ( ဍဳင္ေသံ )

Share
This entry was posted in သရာဲဂ႘တ and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to လှီဗွ္သှာ မာံကဝ္တာ

  1. kanetmon says:

    ဒြက္မာံကဝ္တာ မူလ ဂွ္ႏြံေတွ္ ပတိုန္က္ုညိ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *