ကံဟာ

ကံဟာ
ဒေယွ္-မဥ္ဂမၻ႘

ဂလာန္တင္ဂုဏ္

ကဝးဒြက္ ကံဟာ ဏံ မာံည႘သာ ( နူဍဳင္ေသံ ) ပလံင္ဗစိုပ္ကုႝနင္မဒွ္ရ

 

Share
This entry was posted in ဂမှၻဆာန္(GombeChan), မဥ္ဂမၻ႘ and tagged . Bookmark the permalink.