ပတိုန္စရာဲ အၥာေကှဟ္ ဗညာကြိင္

ပတိုန္စရာဲ အၥာေကှဟ္ ဗညာကြိင္
ဒေယွ္-ဂေကာံ ( Group )

 

Share
This entry was posted in Group, ဂေကာံ(GaKoon), ပတိုန္စရာဲ အၥာေကှဟ္ ဗညာကြိင္ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *