တၛဲလကၠရဵအိုတ္

တဲၛလကၠရဵအိုတ္
ဒေယွ္ – မိအံင္မန္ဆာန္ (MiOngMonChan)

ကဿဳဲ
စဿ႘ကႜင္လအ္ကႜင္
တၛဲလကၠရဵအိုတ္
တၛဲလအ္ပိၜဳတ္
ဗၲံဏံယဝ္ေကာဟြံကၜဳင္
မိက္ဂြံကုႝေကာတီ
ရာဒနာသြက္ေကာ
လၛဳဗၲံသၢာ
ဝုတ္မန္ဖ်ာဂေကာံ
ေကာန္ဍဳင္အေရင္
ေစတနာသြက္ယာဲအပါ

Share
This entry was posted in မိအံင္မန္ဆာန္(MiOngMonChan) and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.