ပု႙ပလိုတ္ေဍံဟာ? မင္ေဍံပလိုတ္ဟာ? ပိုဲပလိုတ်ဍေံဟာ? မၚ်ဍေံပလိုတ်ဟာ?

ပု႙ပလိုတ္ေဍံဟာ? မင္ေဍံပလိုတ္ဟာ?

ပိုဲပလိုတ်ဍေံဟာ? မၚ်ဍေံပလိုတ်ဟာ?

Share
This entry was posted in Group, ဂေကာံ(GaKoon) and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to ပု႙ပလိုတ္ေဍံဟာ? မင္ေဍံပလိုတ္ဟာ? ပိုဲပလိုတ်ဍေံဟာ? မၚ်ဍေံပလိုတ်ဟာ?

  1. Dany says:

    Better blog2#8&30;Some habits are good for you and others are not. The same is true for your blog. Some of your blogging habits, meaning those things you do repeatedly, are good for you and your blog’s growth and improvement while others are distractions that stop you …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.