မတ္မႝိက္ (မတ်မဵိက်)

မတ္မှိက္ (မတ်မဵိက်)
ဒေယွ္-ျဇဝ္ဠာတ္ ေကုာံ ျဇဟာန္မန္(ZaHanMon)

Share
This entry was posted in ျဇဟာန္မန္(ZaHanMon) and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to မတ္မႝိက္ (မတ်မဵိက်)

 1. Rotsa says:

  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 01A.ျဇ၀္လာတ္ ခ်ဳိတ္တုပ္ဖအုိတ္ရ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 02B.ျဇ၀္လာတ္ ဗုီေဗွွ္စႝာဲ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 03C.ျဇ၀္လာတ္ ကႜဳဪ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 04D.ျဇ၀္လာတ္ စုိတ္ဆာန္ညိဟံြသာဲ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 05E.ျဇ၀္လာတ္ ဂံြဒ္ွေကာန္မန္မိပ္စုိတ္ေလာန္
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 06F.ျဇ၀္လာတ္ ေဗွ္မြဲ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 07G.ျဇ၀္လာတ္ ဓ၀္ဍာံ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 08H.ျဇ၀္လာတ္ ဒၞာနူေဗ္ွ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 09I.ျဇဟာန္မန္ မတ္မႝိက္
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 10J.ျဇဟာန္မန္ ဗီုလုဪေရာေဒံဆာန္
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 11K.ျဇဟာန္မန္ ဓဇန္ေကံြရျဇဟာန္ေကာ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 12L.ျဇဟာန္မန္ ကံ၀ိပက္ႏံြကုဪဂံြေျပအာ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 13M.ျဇဟာန္မန္ ဟံြေကႅင္ရံင္ေကာရဟာ ဲ
  လ်းမန္ မတ္မႝိက္ 14N.ျဇဟာန္မန္ သႝိင္ဍဳင္

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *