ဒဒိုက္ဘဝေကာန္ကၜင္ ( Mon Chan )

ဒဒိုက္ဘဝေကာန္ကႜင္
ဒေယွ္- မန္ဆာန္( Mon Chan )

Share
This entry was posted in မန္ဆာန္( Mon Chan ) and tagged . Bookmark the permalink.

1 Response to ဒဒိုက္ဘဝေကာန္ကၜင္ ( Mon Chan )

  1. ယမုဒြက္ေကတ္ဟြံဒး, သတ္ဒြက္ေဍံ (ပညာနဳင္ထဝ္ ယဝ္ဂြံ
    ကတ္လဝ္)ဂွ္ တီမဂးပညဳင္ထြးက္ုညိ ဂလာဲမံင္ဒြက္မန္ဆာန္
    ဟတးဟတန္အိုတ္ရ ဟြံဆ္ုဏီ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.