ဒြက္စဿတ္သမၲီ စ႐ုိဟ္ဍာ္ဘာ ရာမညရ႒

ဒြက္စဿတ္သမၲီ စ႐ုိဟ္ဍာ္ဘာ ရာမညရ႒
ဒွက်စၟတ်သမ္တီ စရိုဟ်ဍာ်ဘာ ရာမညရဋ္ဌ


ကဝးဒြက္ဏံဝြံကႅိဂြံနင္ နူတၜဂုဏ္အၥာအနႏၲ မဒွ္ရ    

Share
This entry was posted in ဂေကာံ(GaKoon) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *