ပံက္လ၀္ၾတင္

ပံက္လ၀္ၾတင္
ဒေယွ္-အမၼရ(Amara)

၁.ဗုီလုဪဂြံပေတွ္
၂.ဒြက္ဒုင္စသိုင္
၃.First love
၄.ဟြံဂံင္ဆာန္ေဗွ္
၅.ပံက္လ၀္ၾတင္
၆.ေ၀င္ပၠၜသၞိင္တၝဲ
၇.No
၈.ကုဪအေခါင္
၉.အံင္ဇႝးေကႅင္စၜ ဒုင္ကုဪပၠၜေၾကင္
၁၀.ေသၝာဲ
Share
This entry was posted in အမၼရ(Amara). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *