ဒြက္ပရင္တဲ

ဒြက္ပရင္တဲ
ဒေယွ္-အမၼရ(Amara)

၁.ျဂိပ္ဗက္ဆာန္ေဏာင္
၂.ဗွ္သႝာဆာန္ေဗွ္
၃.ဂႜံႀသိဳဟ္ဘ၀ေဗွ္
၄.ဒြက္ပရင္တဲ
၅.ဂြိင္ေဖက္ေဗ္ွေထင္ေသာဲ
၆.မင္စၞှမံင္ေဗွ္
၇.ကေမႜာန္နာဲကုဪအေရ၀္နာဲ
၈.ငၝဳဟ္မးဂႜံႀသိဳဟ္
၉.တာလ်ိဳင္ပုဦ
၁၀.ဗွ္သႝာကဗ်မိမ
၁၁.သၞတ္၀ုတ္ပုဦစံြသတိ
၁၂.ပိၞက္ေဗွ္ဒးစိုတ္
Share
This entry was posted in အမၼရ(Amara). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *