မုေကတ္(MuKit)

မုေကတ္(MuKit)
ဒေယွ္-သာဲဆာန္(SaiChan)

၁.ဟြံဒွ္ဟလုဪ
၂.အာစိုအ္ေလ၀္ၟာဲ
၃.႓ါဆအယုက္​အဲ
၄.မႝိဟ္မွင္ဍာဲ
၅.ဂႜံႀသိဳဟ္သႜး
၆.ေဒံ၀ုတ္မန္
၇.ဒွ္ယဲႀသိဳဟ္
၈.ေဟမာန္
၉.႐ုပ္​​ေဍံညံင္​ KOREA
၁၀.တႝံဆုကညင္
၁၁.မုေကတ္
၁၂.​ေဗွ္​ဂွ္​ဍဳင္​သြဝ္​အဲ
၁၃.ေအာန္​စိုတ္​ဌာန္​​ေၾတံ
Share
This entry was posted in သာဲဆာန္(SaiChan)) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *