ဓဇန္မာန္ဏီဟာ

ဓဇန္မာန္ဏီဟာ
ဒေယွ္-မႝိက္ဆာန္(ManakeChan)

၁.ေသၝာဲျခာယ်ေလ၀္
၂.ကႜဟ္ေထာံလ၀္ေကာရဟာ
၃.သ၀္ကလ်ာ
၄.ဂုဏ္ေမတၱာမိေျပမာန္ညိဟာ
၅.မြဲခဏမြဲခဏ
၆.ဓဇန္မာန္ဏီဟာ
၇.လႝီဂႜိဳင္ဇှဇိုင္ပရင္၀ှ
၈.ေဒံေဍာတ္ျဇဟာန္
၉.ေမာ၀္
၁၀.၀ုတ္ဟံြမာန္ဗီုဆာန္လ၀္
၁၁.သြက္ေဒံဆာန္မြဲ
၁၂.ေက်၀္ေဂါ၀္ေတၞင္ေလာန္
Share
This entry was posted in မႝိက္ဆာန္(ManakeChan). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.