မုဒွ္ေကႜံမံင္မိအီဆာဲ(MuDotKaletMounMiEonCai)

မုဒွ္ေကႜံမံင္မိအီဆာဲ(MuDotKaletMounMiEonCai)
ဒေယွ္-မန္ေခ်တ္သို၀္(MonChitSoe)

၁.ယုိက္ဓရိပ္ဏာေဏာင္
၂.သမုဒယသံေယာဇိုန္
၃.စြံသတိဆာန္-လ်း
၄.မုဒွ္ေကႜံမံင္
၅.Yes 0r No-ဆာန္ေဇတ္
၆.ဟံင္သာထ၀္မွဟံင္သာထ၀္ညိဟာ
၇.အာတၝဲဂကူမန္စိုအ္
၈.ေဗွ္မြဲဓ၀္ရတီ-ဆာန္ေဇတ္
၉.တၝဲဍိဳက္ေပင္ကုဪမၝဳဪ
၁၀.မိအီဆာဲ
၁၁.ဆာန္ဟာဟြံဆာန္ဟာ-လ်း
၁၂.ဍာ္ရမတ္ႏူဌာန္ေသၝာဲ-ဆာန္ေဇတ္
၁၃.လၸေသၝာဲေထာံညိ
Share
This entry was posted in မန္ေခ်တ္သို၀္(MonChitSoe). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *