နိဒါန္း(NiDann)

နိဒါန္း(NiDann)
ဒေယွ္- လှြ(Lawi)

၁.ရွင္ကြဲ
၂.ဒီလိုနဲ႔
၃.ေဂ်ေတာ့ပ္
၄.ေန႔စြဲေဟာင္း
၅.ျမိဳ႕ျပ
၆.အလြမ္းေတးကဗ်ာ
၇.သူငယ္ခ်င္းမ်ား
၈.အသည္းကြဲည
၉.နိဒါန္း
၁၀.မိုးမုန္တိုင္း
၁၁.ဘ၀
၁၂.ေဆးေၾကာလိုက္
Share
This entry was posted in လှြ(Lavi). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *