ရမ်ာင္-2011

ရမ်ာင္-2011
ဒေယွ္-ရာမာဥ္(Ramarn)

၁.အေရ၀္မန္လမ်ဳီမန္
၂.ဗီုဒးစိုတ္
၃.ဍာ္ရမတ္ဓဇူႏူမတ္ေကာ
၄.ဒးဒုင္
၅.ေဒ၀ီနန္
၆.ကႜဳိဟ္စိုတ္ဟြံမာန္
၇.မႝိဟ္ခိုဟ္မြဲ
၈.ပေရာဆာန္ဟီုဗုီမန္
၉.သၞဴဂေစံလၱဴမုကၡ၀ါ
၁၀.ပၞိက္ရန္တၞံတၝဲဏံ
၁၁.စွ္လၝီဠက္ကုိ႗္
၁၂.၀င္အတိတ္
Share
This entry was posted in ရာမာဥ္(Ramarn). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *