ပရင္တဲေလာက(Parangtoiloka)

ပရင္တဲေလာက(Parangtoiloka)
ဒေယွ္-ရာမာဥ္(Ramarn)

၁.ေဗွ္တီေကတ္ညိ
၂.ပရင္တဲေလာက
၃.ဘ၀ဂတကုဪဂြံဆုဪပႜန္
၄.I Love You
၅.ရူပါထ၀္
၆.ဘ၀အဲေဗွ္မြဲရ
၇.သၻင္တၝဲေကာန္ဂကူ
၈.ေခတ္မိႝဟ္ၾတံဳေအာန္
၉.ဒးဒုင္မံင္ေဏာင္
၁၀.ေမတၱာဗလိုက္
၁၁.ေ၀င္ပေရံလၸဒုင္ခ်ိဳတ္
၁၂.ဒးေဟာံျဗမ္အာေမတၱာပဦု
Share
This entry was posted in ရာမာဥ္(Ramarn). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *