မဟူရာမန္(MahuRamon)

မဟူရာမန္(MahuRamon)
ဒေယွ္- ရာမာဥ္(Ramarn)

၁.တၝဲခ်ိဳတ္ဟၞဲ
၂.သတိၱဗီုညး
၃.၀ိုတ္ဟြံမာန္
၄.အေခါင္ဟၞဲ
၅.ဗွ္မြဲဓ၀္ဟြံေသင္
၆.တၝဲအနာဂတ္မြဲ
၇.ကုဪတီမံင္
၈.မဟူရာမန္
၉.ႏြံပၞိက္ဂိႜဳင္အိုတ္
၁၀.ျဇဟတ္
၁၁.ဏို၀္
၁၂.သြက္ရဲတံနနန္
၁၃.ေပႝာ္
၁၄.အေခါင္
Share
This entry was posted in ရာမာဥ္(Ramarn). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *