ယ၀္ဂြံပိုင္(YoGaePai)

ယ၀္ဂြံပိုင္(YoGaePai)
ဒေယွ္-သပၸဲါ(Sapaie)

၁.အီမံင္သုီဍာ္ရမတ္
၂.ေကွ္သုင္
၃.မြဲအသိင္
၄.ယ၀္ဂြံပိုင္
၅.ကေလာ္ဍာ္
၆.အဲ၀ိုတ္ဟြံမာန္
၇.အဲဒးၾကာန္
၈.ဍဳဟ္ေဗွ္ဟြံမာန္
၉.ေဗွ္မွေဗွ္
၁၀.ဂႜံႀသိဳဟ္ပထမ
၁၁. တာလ်ိဳင္အဲ
၁၂.ဍဳင္ဏာၿဂိဳဟ္အဲ
Share
This entry was posted in သပၸဲါ(Sapaie). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *