ဂႜံႀသိဳဟ္ေဗႜတ္မွာ(Galongsoakbalismar)

ဂႜံႀသိဳဟ္ေဗႜတ္မွာ(Galongsoakbalismar)
ဒေယွ္-သပၸဲါ(Sapaie)

၁.မာံျဗာဗၺဒါဆာန္
၂.ဂိေလပ္မံင္
၃.ဗလးဏါမိမ႓ါ
၄.ဂႜံႀသိဳဟ္ေဗႜတ္မွာ
၅.ဂႜာဲကုဪကေ၀င္မြဲ
၆.ဖုဪဟြံမြဲ
၇.အာကႜဟ္ဖှ
၈.သိင္သာေခတ္
၉.ဟြံခ်ိဳတ္ဏီေဗွ္
၁၀.မၝဳဪရအၜ
၁၁. ဒြက္ဗွ္သႝာ
၁၂.တဲေဏွာ္
၁၃.ဆာန္ေဟာံၿဗီဳ
၁၄.ယ၀္ေဍံဟၞဲ
Share
This entry was posted in သပၸဲါ(Sapaie). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *