သၞာဂှတလၱဴဂႜံင္(SamarGitalatolGalong)

သၞာဂှတလၱဴဂႜံင္(SamarGitalatolGalong)
ဒေယွ္-သပၸဲါ(Sapaie)

၁.ဟီုဆာန္ရ
၂.ျပအ္ဆာန္
၃.ဓါတ္ဗႜာဲေဇႝာ္
၄.သၞာဂှတလၱဴဂႜံင္
၅. ႓ိုန္ဗွ္သႝာေလ၀္
၆.ကေ၀င္
၇.ကံက္ေက၀္
၈.ဒးဇကုမွဇကုတီ
၉.သၜသၜယ်ၜယ်ၜ
၁၀.၀ိုတ္ဟြံမာန္ဏီ
၁၁. ကတင္
၁၂.ဆာန္ဗီုလုဪ
Share
This entry was posted in သပၸဲါ(Sapaie). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *