ပရိုင္ခိုဟ္သြက္မိ(Paraikhotswatmi)

ပရိုင္ခိုဟ္သြက္မိ(Paraikhotswatmi)
ဒေယွ္-စၞှဆာန္(SmileChan)

၁.ဇကုဟရၜ
၂.ဂိြင္ကုဪBaby
၃.ပရိုင္ခိုဟ္သြက္မိ
၄.အေရ၀္မိႝဟ္ၾတံဳ
၅.ယာကႛိဳပ္ဟြံမာန္
၆.တိုင္ပၠၜအဲ
၇.ပ်ဲဖဲဖဲ
၈.ကုဪဂြံဆာန္ေဗွ္မြဲရ
၉.ျဗဲသၨင္
၁၀.သခၤါရ
၁၁.စိုတ္အတၱနာဲ
၁၂.မုဒွ္ေရာေဗွ္ဟံြပေတွ္
Share
This entry was posted in စၞှဆာန္(SmileChan). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *