ခုိဟ္ဍာံမြဲေပါင္(KhotTanMoiePing)

ခုိဟ္ဍာံမြဲေပါင္(KhotTanMoiePing)
ဒေယွ္-စၞှဆာန္(SmileChan)မဥၹဴ(Monju)သူခ(Zukha)

၁.အာတ္ကုဪေကာန္ခအု္မြဲ စၞှဆာန္
၂.ေဗွ္ေက်၀္အဲဆာန္ မဥၹဴ
၃.ဇႝဴဆာန္ မဥၹဴ
၄.ရုဲကုဪမြဲညိ သူခ
၅.ဂြံမံင္႓ိုဟ္ သူခ
၆.မုဒွ္ဒွ္ မဥၹဴ
၇.ခုိဟ္ဍာံမြဲေပါင္ စၞှဆာန္
၈.ဗ႟ဴးေဏာင္ မဥၹဴ
၉.ေဒံါင္ရၿဗဲ သူခ
၁၀.စၜကႜဳင္ညိဆာန္ သူခ
၁၁.ရုဲေစင္ဒးအိက္ကႝိ မဥၹဴ
၁၂.ဟီုစမ္မိေက်၀္လာဲ သူခ
Share
This entry was posted in စၞှဆာန္(SmileChan), မဥၹဴ(Monju), သူခ(Zukha). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *