ဆာန္ေတၞင္င္(ChanTaMieTaMie)

ဆာန္ေတၞင္င္(ChanTaMieTaMie)
ဒေယွ္-စၞှဆာန္(SmileChan)&နဒှ(NaDi)

၁.ဆာန္ေတၞင္င္
၂.သတိ၀ုတ္သၞဴေလင္
၃.ေကႅင္ဆာန္စိုအ္
၄.စၞှမံင္ဆာန္ရ
၅.သြ၀္ဍန္အာ
၆.၀ိုတ္ေဗွ္ဟြံမာန္
၇.လၸကႜဳင္ဟီုဆာန္
၈.စရာဲဘ၀
၉.ႏံြမံင္အလုဪေရာ
၁၀.ဆာန္ဍာံအာစိုအ္
၁၁.ကႜင္ဆာန္
၁၂.မိက္ဂြံဟီုဆာန္
၁၃.မဒၵီေကာန္သြ၀္
Share
This entry was posted in စၞှဆာန္(SmileChan), နဒှ(Nadi). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *