ဒႝာဲဍာ္ရမတ္ျပတ္ခ်ဴဗဒွ္လ၀္၀င္

ဒႝာဲဍာ္ရမတ္ျပတ္ခ်ဴဗဒွ္လ၀္၀င္
ဒေယွ္-အကးေပင္(Akah Pwine)

၁.တၝဲဂကူမန္
၂.ဇကုဟာ ဂကူဟာ
၃.ကေ၀င္ဆာန္ႏူေဍာတ္တ္
၄.တင္ရန္တၞံအဲ
၅.ဒႝာဲဍာ္ရမတ္ျပတ္ခ်ဴဗဒွ္လ၀္၀င္
၆.သရာဲဂႜံင္
၇.တာလ်ိဳင္ဟံသာ
၈.အပါ
၉.တၝဲပၱန္ဍဳန္မန္
၁၀.ဟြံဆာန္လပပ်ဲ
၁၁.ဆာန္ေကာညိ
၁၂.အစာသ၀္
Share
This entry was posted in အကးေပင္(Akah Pwine). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *