ေလာကဂြံေက်၀္(LowKaGaejal)

ေလာကဂြံေက်၀္(LowKaGaejal)
ဒေယွ္-ရာဇာ(RaJa)

၁.ဒုင္တပ္ပ္
၂.ညးမြဲဓ၀္
၃.ေဖက္၀ုတ္ေခတ္
၄.ဆာန္သြက္အဲ
၅.ဂႜံင္မင္စၞှ
၆.ပၞိင္လိုက္
၇.ကိႜဳဟ္ေဏါင္ေထင္
၈.တကၠသုဪ၀ုတ္မန္
၉.ေလာကဂြံေက်၀္
၁၀.ဆာန္အိုတ္ဂွ္ေဗွ္
၁၁.ဒုင္သာဲအီအီ
၁၂.မိတ္ဒါန္ဟြံဍာံ
၁၃.ၿဂိဳဟ္ခ်ီဂွ္ဆာန္ရဟာ
၁၄.ဆာန္ဒးေလ၀္မန္
၁၅.သၞာဒြက္ေခတ္
Share
This entry was posted in ရာဇာ(RaJa). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *