တၝဲဏံတၝဲပုဦမန္(TaGulNokTaGulPoMon)

တၝဲဏံတၝဲပုဦမန္(TaGulNokTaGulPoMon)
ဒေယွ္-ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw)&ပဥၥ၀ှ(PonJaWi)

၁.ဖန္ကုဪေဏါင္
၂.ဆာန္ဟြံယအ္ပုဟ္
၃.ဟြံေတၞင္
၄.မႝိဟ္သစၥဟၞဲ
၅.တၝဲဏံတၝဲပုဦမန္
၆.ေကႅင္ဗွ္မံင္သႝာ
၇.ဟိုတ္ႏူၾသန္
၈. ပၠၜစကၡဴ
၉.၀ိတ္ပက္ဗက္ဒးေဏါင္
၁၀.ေျပမံင္စိုတ္ရ
၁၁.အာဍဳင္သြ၀္စိုအ္
၁၂.ပ်ဲ
၁၃.သႜးမံင္အေခါင္ရ
Share
This entry was posted in ပဥၥ၀ှ(PonJaWi), ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *