မိတ္ဂြံဆာန္ယ်(MokeGaeChanYa)

မိတ္ဂြံဆာန္ယ်(MokeGaeChanYa)
ဒေယွ္-ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw)

၁.မိတ္ဂြံဆာန္ယ်
၂.ေဗွ္ကႅင္ဟြံေစွ္ရဟာ
၃.ဆာန္ေဏာင္မြဲအသိင္
၄.ေကာန္၀ုတ္သၞိင္ၿဗဲ
၅.ေဗွ္ရမႝိဟ္ပလီု
၆.ယ၀္ေဗွ္ဟံြမြဲ
၇.ဒုင္တႜဳင္ေရွ္ေသွ္အလံမန္
၈.ယွာလာလာ
၉.ေကာန္ရုပ္ထပ္ဘာတကၠသုဪ
၁၀.၀ုတ္တံဒးကအ္
၁၁.ေဍာင္ပၠၜ
၁၂.ဗွ္သႝာကေ၀င္
၁၃.ေကာစိုပ္ကႜဳင္ရဆာန္
၁၄.ဆာန္ေတွ္ဒးဟီု
Share
This entry was posted in ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *