ၐိုတ္ေဍံဒွ္(PontetDoe)

ၐိုတ္ေဍံဒွ္(PontetDoe)
ဒေယွ္-ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw)

၁.အာပးပး
၂.ပိဿက္စိုတ္ရဆာန္
ၐိုတ္ေဍံဒွ္
၄.ဟုီအရ၀္ကုႝမတ္
၅.ဍာ္ကအ္တိတ္
၆.ဗၱံဂိတုတၞးစႏၵာ
၇.ကုႝေသာင္ညိဆာန္
၈.ဆာန္အဲေသွ္မံင္ဏီ
၉.မဿိဟ္ျဗဵ
၁၀လၛပဿတ္ေၾတံ
၁၁.Brake ခဠဳတ္
၁၂.႓ိုန္ေဍံဒွ္
၁၃.စိုတ္ဓါတ္သဿာဂ႘တ
၁၄.ပညာသြက္ဆာန္ၿဂိဳဟ္ကၱာန္သြက္ေကာ
၁၅.အခိုက္ကှာကြာန္ပု႙မန္
Share
This entry was posted in ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.