႓ိုတ္ေဍံဒွ္(PontetDoe)

႓ိုတ္ေဍံဒွ္(PontetDoe)
ဒေယွ္-ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw)

၁.အာပးပး
၂.ပိၞက္စိုတ္ရဆာန္
၃.႓ိုတ္ေဍံဒွ္
၄.ဟုီအရ၀္ကုဪမတ္
၅.ဍာ္ကအ္တိတ္
၆.ဗၱံဂိတုတၞးစႏၵာ
၇.ကုဪေသာင္ညိဆာန္
၈.ဆာန္အဲေသွ္မံင္ဏီ
၉.မႝိဟ္ၿဗၜ
၁၀.လၝပၞတ္ေႀတံ
၁၁.Brake ခဠဳတ္
၁၂.႓ိုန္ေဍံဒွ္
၁၃.စိုတ္ဓါတ္သၞာဂီတ
၁၄.ပညာသြက္ဆာန္ၿဂိဳဟ္ကၱာန္သြက္ေကာ
၁၅.အခိုက္ကႝာကြာန္ပုဦမန္
Share
This entry was posted in ၾက၀ိတ္ထ၀္(KaraWittHtaw) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.