ႏြံမံင္ဏီ္(NimMongNem)

ႏြံမံင္ဏီ္(NimMongNem)
ဒေယွ္-ပါေမာကၡဆာန္&ဂမှၻဆာန္(PaMaukaChan&GombeChan)

၁.႓ှဍာ္သာဲ
၂.စရိတ္ကြာင္
၃.နာဏံၾကအ္အာယ်
၄.ဟေဒံအရာပ္ ဲပို
၅.ဒြက္ပံင္ၾသိဳဟ္
၆. ပိုတ္ဟြံမာန္ပုဟ္
၇.ႏြံမံင္ဏီ
၈.မင္ဂုတ္
၉.ဒုင္ဓဇန္မံင္ဏီိ
၁၀.စၜရဟာဟံသာ
၁၁.ဗွ္မံင္သႝာတြဪဳ
၁၂.ဗွ္သႝာကုဪေျပ
၁၃.ဗုဪဂြံဆာန္ဟြံဂံြ
၁၄.ပညာတ္အာယ်
Share
This entry was posted in ဂမှၻဆာန္(GombeChan), ပါေမာကၡဆာန္(PaMaukaChan) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *