ေသွ္မံင္ဖိုဟ္(SeeMongPhoh)

ေသွ္မံင္ဖိုဟ္(SeeMongPhoh)
ဒေယွ္-ပါေမာကၡဆာန္(PaMaukaChan)

၁.ျပကိုဟ္နဲကေ၀င္ဆာန္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-01.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၂.ဆာန္အာေဍံယ်ဟာ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-02.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၃.ေသွ္မံင္ဖိုဟ္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-03.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၄.ေ႓တ္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-04.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၅.ဒြက္ေဗွ္ဂြံကႅင္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-05.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၆. ဗ႟ဴ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-06.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၇.ဗက္ကႜဳင္ေကာညိဆာန္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-07.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၈.မာ္မြဲေစြက္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-08.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၉.ကုဪညိ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-09.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၁၀.ေဖက္ဇာတ္လီု [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-10.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၁၁.ဂႜဳဆာန္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-11.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၁၂.ၿဂိပ္ပဵအာစိုအ္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-12.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
၁၃.ပၚေထာံဍာန္ [esplayer url=”http://www.raynut.com/wp-content/uploads/2014/10/SeeMongPhoh-13.mp3″ wigth=”100″ height=”20″]
This entry was posted in ပါေမာကၡဆာန္(PaMaukaChan). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.