ေသွ္မံင္ဖိုဟ္(SeeMongPhoh)

ေသွ္မံင္ဖိုဟ္(SeeMongPhoh)
ဒေယွ္-ပါေမာကၡဆာန္(PaMaukaChan)

၁.ျပကိုဟ္နဲကေ၀င္ဆာန္
၂.ဆာန္အာေဍံယ်ဟာ
၃.ေသွ္မံင္ဖိုဟ္
၄.ေ႓တ္
၅.ဒြက္ေဗွ္ဂြံကႅင္
၆. ဗ႟ဴ
၇.ဗက္ကႜဳင္ေကာညိဆာန္
၈.မာ္မြဲေစြက္
၉.ကုဪညိ
၁၀.ေဖက္ဇာတ္လီု
၁၁.ဂႜဳဆာန္
၁၂.ၿဂိပ္ပဵအာစိုအ္
၁၃.ပၚေထာံဍာန္
Share
This entry was posted in ပါေမာကၡဆာန္(PaMaukaChan). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *