ျပယာဲ(Pyrayie)

ျပယာဲ(Pyrayie)
ဒေယွ္-အဗႜာဲ(ABlai)

၁.လဓီသုရာကုဪမဂီေလာဘ
၂.ဟြံဂံင္ဟီုရဆာန္
၃.ကပ္
၄.ကေ၀င္ဆာန္မိဟံသာ
၅.ဖုဪပါင္ဟာ
၆.ျပယာဲ
၇.ညးဂွ္ဆာန္ဍဳေဗွ္ေရာ
၈.ဆာန္တုဲဒးဗွ္သႝာ
၉.ဟဒုဟေဒက္
၁၀.ဂႜံင္ေဗွ္ခံင္
၁၁.လၸကုဪဒးကႜင္ဆာန္
၁၂.ေပဲါၿပိဳင္ဗၱန္
၁၃.နဲ၀ုတ္တံဆာန္
၁၄.႓ုိန္ႏြံေသၝာဲျခာ
Share
This entry was posted in အဗႜာဲ(ABlai). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.