ဆုငၝံက္ပံက္ဍဳန္(JukotPpotom)

ဆုငၝံက္ပံက္ဍဳန္(JukotPpotom)
ဒေယွ္-အသိင္(ASoing)

၁.ဆုငၝံက္ပံက္ဍဳန္
၂.ပၞိက္ေဗွ္ဖန္
၃.ယွဳက္
၄.ဂြိင္ႏူအဲဏီ
၅.ႀတံဳသႜိဳင္ဒုဪၿဗၜဟမာန္ကုဪ
၆.ဆာန္အိုတ္အေစာန္
၇.ဣလုဪဒွ္မိဒါန္အဲေရာ
၈.အေရ၀္ဗၠန္သြက္ေဗွ္
၉.ခ်ဴလိက္လၱဴဍာ္
၁၀.ဟံြေထက္ကုဪအဲ
၁၁.ဒးဟစပ္
၁၂.ေပင္အာေစွ္ကညင္
၁၃.မုေဗွ္ေကတ္
Share
This entry was posted in အသိင္(ASoing). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.