သံေယာဇိုန္တၞှ(Sonrojontamoi)

သံေယာဇိုန္တၞှ(Sonrojontamoi)
ဒေယွ္-၀ှ၀ှအံင္&အမၼရ(ViViOng&Amara)

၁.စြံေထာံကေ၀င္
၂.သံေယာဇိုန္တၞှ
၃.စၞှမင္မံင္ရလၞိဳန္အခါ
၄.ဟြံေဗႜတ္ႏူေခတ္
၅.ဆာန္႓တ္တ္
၆.လီႝဘ၀အဲ
၇.ဗ႓ူ
၈.ကညင္ဏံေဗွ္စိုပ္ဟာ
၉.ဟြံကေလင္ဆာန္ဍဴရဟာ
၁၀.ဟဒုဒဒက္
၁၁.အဲဂြိင္
၁၂.ရဲကြာန္ပလုင္
၁၃.ဗုဪလုဪဂံြပ
၁၄.ညး႓ါမြဲစြံ
Share
This entry was posted in ဝ႘ဝ႘အံင္ (ViViOng), အမၼရ(Amara) and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to သံေယာဇိုန္တၞှ(Sonrojontamoi)

  1. Thar says:

    Thank a lot admin

  2. ဒြက္ တိတ္တဿိႏြံေတ္ွပတိုန္နင္ကႝုမြဲဝါတ္ညိ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.