ေပာၠံေပၠ၀္(Pakompakae)

ေပာၠံေပၠ၀္(Pakompakae)
ဒေယွ္-အဂၢ(Agga)

၁. ေပာၠံေပၠ၀္
၂. ဒႝာဲ၀ိညာဏ္ေဗွ္ႏြံ
၃.ဒြက္ပရူေဗွ္
၄.စုမ္မ
၅.ေကာန္၀ုတ္သြပ္လၸံ
၆. ၀င္ရိုင္္
၇.ဟံြေထက္ကဪုဆာန္
၈.ရံင္ဏး
၉.ဇိုတ္ေထာံဍာ္ရမတ္
၁၀.ဟီုဟီုႀကီဳႀကီဳ္
၁၁.ေဒံါရေကတ္ရ
၁၂.လီႝသႝာံဘာတုဲ
၁၃.မန္ဂႜးက၀္
Share
This entry was posted in အဂၢ(Agga) and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *