၀ါတ္(Wat)

၀ါတ္(Wat)
ဒေယွ္-အဟံင္(AHong)

၁.၀ါတ္
၂.ဆီအာဇာနဲ
၃.ႏူဘ၀ေကာန္ငၝာ္
၄.ေကာဗႜာဲကၞဳဲပလုင္
၅.ေညတ္
၆.ပဠတ္ကႜတ္ၿဗၜ
၇.ယ၀္ေဗွ္ဟလိန္
၈.စၞှမံင္စႏၵာ
၉.ခ်ပ္ေဗႜတ္ေတွ္မွာ
၁၀.စိုတ္အဲဂြံလုီ
၁၁.ဂႜံႀသိဳဟ္ပုဦည႓ါ
Share
This entry was posted in အဟံင္(AHong). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *